6 неща, които никога не трябва да изхвърляте в канализацията

0

Естествената околна среда и водните ресурси са от решаващо значение за здравето на човека и чистота на планетата. Замърсяването на водите може да има сериозни негативни последици за околната среда,  унищожаване на екосистемите и застрашаване на животните и растителните видове.

Един от основните източници на замърсяване на водната система е изхвърлянето на вредни вещества в канализацията. В тази статия ще разгледаме 6 неща, които никога не трябва да изхвърляте в канализацията, за да запазите водната среда чиста.

  1. Масло и мазнини

Маслата и мазнините са органични вещества, които се използват в готвенето, при производството на храни и други индустриални процеси. Те могат да бъдат в течна или твърда форма.

Маслата имат тенденция да се стягат и да залепват за стените на канализационните тръби, където могат да причинят затруднения в потока на отпадъчните води. Това може да доведе до блокиране на канализационната система и да се наложи да потърсите професионални услуги за отпушване на канала от мазнините, дори да се стигне до сериозни ремонти.

Освен това мазнините могат да представляват предизвикателство за процесите на пречистване на отпадъчни води в канализационните станции.

Ето защо в домакинствата вместо да се изхвърлят мазнините в канализацията, трябва да се събират в съдове и да се изхвърляте в контейнерите за отпадъци.

Според европейските директиви за пречистване на отпадните води всички обекти, в които има повишено използване и изхвърляне на масла и мазнини – като автомивки, автосервизи, бензиностанции, заведения за хранене и преработвателни предприятия, трябва да се поставят каломаслоуловители, за да могат в тях да се филтрират отпадните води.

  1. Лекарства и химикали

Изхвърлянето на непотребни или изтекли лекарства и фармацевтични продукти в канализацията може да има вредни ефекти върху околната среда и да представлява риск за здравето на хората и животните.

Те могат да се разпространят във водната екосистема и да предизвикат замърсяване и вредни ефекти върху растителни и животински видове. Никога не трябва да изхвърляте лекарства и химикали в канализацията, а да ги предавате на специализирани места за изхвърляне на опасни отпадъци или определените за целта места.

  1. Пластмасови отпадъци

Пластмасата се разгражда много бавно и може да остане в околната среда за десетки, а понякога и за стотици години, като представлява заплаха за местната фауна и флора. Изхвърлянето на пластмасови отпадъци в канализацията може да представлява риск и за здравето на хората, тъй като може да доведе до замърсяване на питейната вода чрез вредни вещества, които могат да се разпространят в околната среда.

Освен това пластмасовите отпадъци могат да блокират канализационната система, което да доведе до сериозни проблеми в канализационната инфраструктура.

Затова е много важно да изхвърляме пластмасовите отпадъци по подходящ начин, като използваме специални контейнери за рециклиране.

  1. Химически продукти и токсини

Всички отровни вещества като пестициди, инсектициди, хербициди и други агрохимикали, които могат да бъдат вредни за околната среда и да замърсят водите и почвата.

Освен това отпадъчните моторни масла, горива и други маслени продукти също могат да замърсят водите и почвата и да предизвикат негативни ефекти върху околната среда.

Боите, разтворителите  и лаковете съдържат токсични вещества като тежки метали и други вредни съставки, поради което не трябва да се изхвърлят в канализацията.

Химическите продукти и токсините могат да замърсят водите за питейни нужди, което представлява риск за здравето на хората.

Освен това вредните химикали  могат да замърсят и да навредят на водната екосистема, включително на риби, растителност и други организми.

  1. Биологични отпадъци

Тъй като биологичните отпадъци, като хранителни остатъци, растителни отпадъци и други органични материали,не се разграждат ефективно по естествен начин  при изхвърлянето им в канализацията, те могат да заседнат и да причинят затруднения в изтичането на отпадните води.

Освен това събраните биологични отпадъци в канализацията могат да привлекат вредители и насекоми, които биха могли да представляват риск за здравето на хората и да се разпространяват в околната среда.

Биологичните отпадъци, изхвърлени в канализацията, обикновено се третират в канализационните станции за пречистване на отпадъчни води, но те не са предназначени за такива отпадъци и не могат да ги обработят ефективно, което може да доведе до намаляване на ефективността на пречистването и да се стигне до замърсяване на околната среда.

Изхвърлянето на опасни за канализацията вещества и материали могат не само да причинят нейното блокиране, но и да създадат сериозни негативни последици за околната среда, водната инфраструктура и здравето на хората. Ето защо трябва да се спазват правилата за изхвърляне на тези отпадъци и да се използват подходящите методи за тяхната обработка и рециклиране.

Вашият коментар